Afsprakennota

Afsprakennota
’t Mierken
Gemeentelijke kleuter- en lagere school

         Gemeentehuisstraat 1                                                  02/269.50.17
Molenstraat 16                                                             02/269.73.40
1852 Beigem                                                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

DEEL 1: Praktische afspraken

1.1. Aanwezigheid

Elke leerplichtige leerling (een kind dat tijdens het schooljaar 6 jaar wordt of meer) die ingeschreven is in onze school moet op elke schooldag aanwezig zijn en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem/haar georganiseerd worden, tenzij hij/zij een geldige afwezigheidsreden heeft.

Elke afwezigheid van een leerplichtig kind (ook een leerplichtige kleuter) wordt verantwoord.

Voor leerlingen die tijdelijk bepaalde lessen of onderdelen ervan niet kunnen volgen (vb. lichamelijke opvoeding) is een attest van de ouders of de arts verplicht. (zie schoolreglement)

1.2. Uw kind is ziek…

… dus komt het niet naar school. U verwittigt de school dat uw kind niet aanwezig zal zijn. U belt naar het secretariaat in de Gemeentehuisstraat (02/269.50.17) of voor de leerlingen van de lagere school naar de Molenstraat (02/269.73.40).
Duurt de ziekte tot maximaal drie dagen dan vult u het afwezigheidsbriefje in dat de leerkracht aan uw kind zal bezorgen.
Duurt de ziekte van uw kind langer dan 3 dagen dan is een medisch attest vereist.

Bestelde maaltijden moeten voor 9 uur ’s morgens geannuleerd worden, zoniet moet u ze betalen.

Bij elk vermoeden van een besmettelijke ziekte brengt u de directie of het secretariaat op de hoogte (enkel 02/269.50.17).

Als de kinderen op school zijn, wordt er verondersteld dat ze gezond zijn.

1.3. Schooluren  - toezichten

De lessen beginnen om 8.30u. en eindigen om 15.25u. zowel voor de kleuters als de kinderen van de lagere school, behalve voor de leerlingen die naschoolse Franse les volgen. Die lessen eindigen om 16u.

Vóór de lessen – vanaf 7.00u. - en na de lessen vanaf 15.25u. is er toezicht (betalend tot 8.00u. en na 16.00u.). De kinderen kunnen tot 18.00u. in het toezicht blijven. In geval van overmacht verwittigt u de toezichtster op het nummer 0498/17.16.55, die op haar beurt eventueel de directie verwittigt.

’s Middags eindigen de lessen om 12.10u. en herbeginnen we om 13.30u.

Het toezicht wordt ’s morgens tot 8.15u. in de Gemeentehuisstraat georganiseerd. Vanaf 8.15u. is er ook toezicht in de Molenstraat. De kinderen die in de Molenstraat les volgen worden dus vóór 8.15u. naar de Gemeentehuisstraat gebracht!!!  Indien ze toch aanwezig zijn op de speelplaats in de Molenstraat is dit op eigen risico.

Hetzelfde is geldig voor het middagtoezicht! In de Molenstraat is er slechts toezicht vanaf 13.15u. Kinderen die vroeger naar school komen moeten zich naar de Gemeentehuisstraat begeven.

Het is niet prettig en zéér storend voor de leerlingen en kleuters wanneer zij te laat komen of te vroeg weggaan. Kleuters zijn vaak helemaal overstuur wanneer zij snel, snel door hun ouders worden afgezet aan de deur van de klas. U kan dit vermijden: breng uw kind op tijd en neem kort afscheid op de speelplaats! Uw kind zal zich dan sneller aanpassen.

1.4. Brengen – afhalen

De ingang van de school bereikt u tot 8.15u. via de poort in de Gemeentehuisstraat. U kan de speelplaats ook bereiken via het kleine poortje vanaf het pleintje aan het monument. Van 8.15u. kan u ook in de Molenstraat terecht.

Bij het brengen en afhalen is het erg druk in en om de school. Voor ieders veiligheid vragen wij u dus met grote voorzichtigheid de straat in en uit te rijden (zone 30) en reglementair te parkeren.

Gemeentehuisstraat:
Kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar brengt u steeds tot op de speelplaats en ze worden er ook opgewacht. Een kleuter of kind uit het eerste verlaat de school nóóit alleen!!
Fietsen plaatst u in de fietsenstalling.
Ouders of grootouders die hun (klein)kind hebben afgezet of opgehaald sluiten stééds de schoolpoort af!! De veiligheid van uw eigen kind of dat van een ander komt anders in het gedrang!!

Molenstraat:
De kinderen van de lagere school worden vanaf 8.15u in de Molenstraat afgezet en worden ’s middags en ’s avonds aan de poort langs de Gustaaf De Donderstraat opgewacht. De toezichthoudende leerkracht geeft de kinderen de toestemming om met de persoon die hen opwacht mee te gaan of begeleidt hen tijdens het oversteken van de straat. De kinderen gaan in géén enkel geval zonder toestemming van de leerkracht weg!!!
Het kleine poortje (zijde Molenstraat) wordt vrij gehouden voor de leerlingen die onder toezicht van een leerkracht met de rij meegaan. Deze rij gaat tot aan de hoek van de Molenstraat en de Beigemsesteenweg. Vanaf dit punt kunnen de kinderen alleen te voet of met de fiets naar huis.

Fietsers komen steeds met de fiets aan de hand de speelplaats op. Er wordt nooit op de speelplaats gereden, tenzij het om een klasactiviteit gaat. De fietsen worden in de fietsenstalling gezet.

1.5. Geld

De afrekening van drank, maaltijden, tijdschriften,… wordt maandelijks via een overschrijving betaald. Uw kind hoeft dus geen geld mee naar school te nemen, tenzij het bij uitzondering gevraagd wordt.
De jaarlijkse kosten (=bijdrageregeling) worden meegegeven met de inlichtingen voor het nieuwe schooljaar.

1.6. Taal

Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle schoolparticipanten (Algemeen) Nederlands met elkaar.
Vermits onze school een gemeenteschool is en de voertaal in Grimbergen het Nederlands is, zullen alle gesprekken en oudercontacten in het Nederlands gehouden worden.

Van de kinderen wordt verwacht dat ze altijd en overal Nederlands s preken, ook als ze thuis een andere taal spreken.

Van de ouders wordt verwacht dat ze Nederlands begrijpen, kunnen lezen en ook spreken in de school. Als zij hiermee zelf problemen ondervinden, zullen ze zich bijscholen zodat alle mondelinge contacten in de toekomst vlotter verlopen. Eventueel kunnen ze zich ook laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die de Nederlandse taal machtig is.

1.7. Extra-murosactiviteiten

De kinderen van het eerste tot het vierde leerjaar gaan om de twee jaar voor drie dagen op openluchtklassen in het binnenland. Deze activiteit is een verplichte schoolactiviteit. In geval uw kind niet kan meegaan, moet u dit schriftelijk meedelen. Uw kind moet gedurende deze periode op school aanwezig zijn.

De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar gaan om de twee jaar op sneeuwklassen. Dezelfde regeling is geldig als voor de openluchtklassen.

DEEL 2: Ouders en school

2.1. Contact tussen school en ouders

Er zijn verschillende momenten per schooljaar waarop een oudercontact gepland is. (zie volgende punt) Ouders die een probleem willen bespreken,kunnen een afspraak maken met de leerkracht, de zorgcoördinator of de directie, o.a. via het heen-en-weer-schriftje of de schoolagenda.

2.2. Oudercontact

Het dagelijks contact tussen de school en ouders is het heen- en weerschriftje en de schoolagenda. Verder worden de mededelingen meegegeven via het maandelijkse bestelformulier met het oudste kind van elk gezin in de school. U kan dit formulier ook terugvinden op de website van de school.

In september is er een info-avond.
Alle ouders krijgen ook de kans om persoonlijk met de klasleerkracht te spreken, zowel in de kleuter- als in de lagere school. Dat gebeurt dan tijdens de individuele oudercontacten. Voor deze avonden krijgt u vooraf een uitnodiging.

Met eventuele vragen en/of problemen kan u steeds bij het onderwijzend personeel terecht. Dit kan elke schooldag tussen 8.15u. en 8.30u., tussen 13.15u. en 13.30u., of na telefonische afspraak.
Bij de directie kan u steeds terecht, liefst na telefonische afspraak.

2.3. Huistaken

Huistaken zijn er om na te gaan of de leerstof begrepen werd en om ze verder in te oefenen of te herhalen. Het is dan ook begrijpelijk dat leerlingen steeds hun huiswerk maken, liefst zonder teveel hulp van de ouders. Indien uw kind het huiswerk niet begrijpt, meldt u dit schriftelijk aan de leerkracht.

Huistaken en lessen zijn er tevens om de kinderen te leren “leren”. De hoeveelheid en de omvang van de opdrachten wordt door de leerkrachten aangepast in functie van het leerjaar en aansluitend bij het differentiërend werken in de klas.

Indien de huistaken niet gemaakt worden, moet u daar een geldige reden voor opgeven (vb. briefje van de ouders).

Op woensdag krijgen de leerlingen geen huistaak voor de dag nadien, maar kan er wel gevraagd worden om een les in te studeren.
Voor vijfde en zesde leerjaar kan afgeweken worden van deze afspraak. De leerkrachten kunnen de kinderen elke dag van de week huistaken en lessen meegeven.

2.4. Rapport

Het rapport wordt aan de kinderen ongeveer om de zes weken bezorgd. Behalve de punten voor dagelijks werk en de toetsen, wordt ook de werkhouding en de inzet geëvalueerd. (zie info in het rapport).

2.5. Onenigheid – Straffen

Leerlingen, ouders en leerkrachten houden zich aan de leefregels en afspraken die in het schoolreglement staan. Leerlingen worden positief gestimuleerd zich aan het reglement te houden.

Bij onenigheid tussen ouders en leerkracht nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de betrokken leerkracht om in gemeenschappelijk overleg te trachten tot een vergelijk te komen. Wanneer dit overleg geen resultaat heeft, kunnen ouders of leerkrachten een afspraak maken met de directie. Die zal dan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen.

Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het schoolbestuur, via de schepen van onderwijs.

2.6. Schoolmateriaal

Alle leerboeken, schriften en schoolmateriaal krijgen de leerlingen gratis. Wij vragen de leerlingen en ouders er goed zorg voor te dragen. Bij verlies of opzettelijke beschadiging kan aan de ouders een schadevergoeding gevraagd worden.

Klein dagelijks materiaal (pennen, potloden, gommen, slijpers, lijm, e.d.) worden door de ouders aangekocht. (Zie lijst begin schooljaar)

2.7. Verkeer en verkeersveiligheid

Indien uw kind te voet of met de fiets naar school komt, bespreekt u de veiligste weg van thuis naar school en van school naar huis.

Zorg er vooral voor dat uw kind over een fiets beschikt die veilig uitgerust is.
Verplicht het dragen van een fietshelm.

Op school wordt regelmatig geoefend in veilig fietsen.

Laat ’s avonds geen fietsen achter in de fietsenberging. De school is niet verantwoordelijk voor eventueel vandalisme.

Indien uw kind met de auto naar school wordt gebracht, zoek dan een veilige uitstapplaats die overeenstemt met de verkeersreglementering. Breng ook geen anderen in gevaar door onverantwoord gedrag op de openbare weg.

Steek de straat over op de daarvoor voorziene plaatsen.

2.8. Verloren voorwerpen

Om alle kleding en materiaal zo vlug mogelijk terug te vinden, vermeldt u best zoveel mogelijk de naam van de leerling. Dit geldt zeker voor de kleuters en de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar.

Indien uw kind toch iets kwijt is, kan het misschien teruggevonden worden in de gang van de kleuterschool of in de refter.

De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijk materiaal. Er zal wel een inspanning gedaan worden om verloren spullen terug te vinden.

2.9. Lichamelijke opvoeding

De turnkledij voor de lagere school bestaat uit turnpantoffels, een zwarte short en een wit  T-shirt met embleem van de school. U kan dit T-shirt in de school aankopen.
Het zwemmen is een verplicht vak. Indien uw kind niet kan deelnemen, deelt u schriftelijk de reden mee. Na twee afwezigheden zorgt u voor een medisch attest.

De kleuters turnen in makkelijke kledij + turnpantoffels (af te spreken met de kleuterjuffen tijdens de info-avond in september).

2.10. Speelgoed

Er wordt geen speelgoed meegebracht naar school, tenzij in samenspraak met de leerkracht en altijd op eigen verantwoordelijkheid.

2.11. Versnaperingen – Verjaardagen

Uw kind neemt geen  snoep of chocolade mee naar school, wel gezonde versnaperingen (vb. fruit, yoghurt, droge koek,…)
Woensdag = FRUITDAG in ’t Mierken. Op die dag wordt er geen koek meegebracht, enkel fruit.

Een jarige kleuter wordt gevierd. Spreek vooraf met de kleuterjuf af zodat jullie samen het dagverloop kunnen plannen. De kinderen brengen geen snoep mee naar school, ook geen individuele pakjes met snoep.

2.12. Een ongeval – ziek worden

De school probeert steeds de ouders te bereiken om de situatie kort te bespreken.
Lukt dit niet, proberen we de persoon “noodgeval” te bereiken. Indien een kind naar de dokter of het ziekenhuis  moet, is het prettiger dat iemand van de ouders kan meegaan.
Is het dringend en kunnen we niemand bereiken, dan neemt de school haar verantwoordelijkheid op.

2.13. Verzekering

Alle kinderen zijn verzekerd op de school, ook tijdens de weg van en naar de school, indien de “meest veilige” weg gebruikt wordt en alle kinderen zich rechtstreeks naar huis begeven. Alle lichamelijke letsels zijn verzekerd.
Dus een vuile trui of gescheurde broek zitten niet in het verzekeringspakket.

2.14. Privacy

De wet op de bescherming van de privacy verbiedt adressen van medeleerlingen door te geven. Het wordt dus zelf vragen wie waar woont.

DEEL 3: Leerling en school

3.1. Ik en mijn houding

In onze school horen alle kinderen erbij! Ik sluit dus niemand uit.

Ik vind het niet leuk om gepest te worden, dus pest ik zelf niet en zet anderen ook niet aan om te pesten.
Elk kind kreeg van zijn ouders een naam. Bijnamen hoef ik dus niet te zoeken en zeker niet te gebruiken.
Het gebeurt wel eens dat ik met een ander van mening verschil. Praten is dan altijd beter dan ruzie maken of vechten. Met schelden los ik zeker niets op!
Ik heb niet graag dat iets van mij stuk gaat, dus draag ik er zorg voor en maak geen dingen van anderen stuk.

Mijn papa en mama weten graag waar ik op school mee bezig ben. Daarom geef ik alle brieven en nota’s van de school thuis meteen af.

In de eetzaal zijn we met velen. Daarom hou ik me rustig en eet ik zoals het hoort. De eerste 10 minuten zijn we stil, daarna mag ik rustig praten.  Ik spreek beleefd tegen andere kinderen, de juf en de persoon die de maaltijden bedeeld.

3.2. Ik, gezondheid en hygiëne

’s Morgens vertrek ik verzorgd naar school.
Ik zorg ervoor dat ik zakdoeken mee heb.

Na het bezoek aan het toilet, spoel ik door en was ik mijn handen. Ik hou de toiletten netjes. Toiletpapier hoort in de houder, niet op de grond of in het toilet!

Ik zorg ervoor dat mijn turnkledij steeds op school is als er turnles is. Om geurtjes te vermijden, neem ik mijn turnkledij voor elke vakantie mee naar huis om te wassen.

Ik snoep en drink gezond op school, daarom breng ik geen chips, kauwgom, chocolade mee. Een stuk fruit of een droge koek is veel gezonder. Woensdag  = FRUITDAG.
Water is de beste dorstlesser! Bij voorkeur drink ik iets gezonds. Ik kan melk, chocomelk of water bestellen op school.

3.3. Ik zorg voor het milieu

Ik zorg mee voor een nette school. Spelen op een vuile speelplaats is niet plezant. Papiertjes en afval werp ik daarom in de juiste vuilnisbakken.

3.4. Ik en mijn taal

Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands, ook tijdens de speeltijd. Ik blijf steeds beleefd.

3.5. Ik, mijn agenda en mijn huistaken

In de lagere school maak ik steeds mijn huistaken en leer mijn lessen. Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, schrijven mijn ouders een nota in mijn agenda en geven hiervoor de reden op.
Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem dagelijks tekenen door één van mijn ouders of personen bij wie ik na schooltijd verblijf. Vanaf het vijfde leerjaar kan dit wekelijks, ik ben dan bekwaam om mijn agenda zelf te volgen.

3.6. Ik en mijn materiaal

Ik draag zorg voor mijn schoolgerei.
Ik kaft mijn boeken netjes en schrijf er niet in.
Ook mijn schriften zijn gekaft. Ik schrijf er netjes in.
Al mijn eigen zaken zijn getekend met mijn naam.

3.7. Ik ben jarig…

… en dat mag gevierd worden in de klas. Een versnapering (koek, fruit, cake) vind ik leuk. Ik bespreek dit vooraf met mijn leerkracht.
Voor kleuters (zie 2.11.)

3.8. Ik aan de schoolpoort

Ik ben een kleuter, ik ben dus te jong om alleen de straat op te gaan. Mijn ouders of grootouders wachten me op aan de speelplaats.
Als leerling van de lagere school kan ik de school verlaten met de rij of steek ik de straat over onder begeleiding van een leerkracht.
Als ik niet word afgehaald, ga ik met de rij mee naar de Gemeentehuisstraat en wacht ik daar in het toezicht.

3.9. Ik en mijn boekentas

Ik draag zorg voor mijn boekentas en wat er in zit. Ik plaats mijn boekentas op de afgesproken plaats (zie speelplaatsreglement).
De kleuters plaatsen hun boekentasje in de daartoe voorziende vakken onder de bank in de gang.

3.10. Ik en mijn kledij

Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en eenvoudig.
Kledingstukken die ik niet draag, horen aan de kapstok te hangen en niet ergens op een hoopje, op de bank of op de grond.

Voor de kleuters is het belangrijk gemakkelijke kledij te voorzien om het toiletbezoek vlot te laten verlopen.
Op de dagen dat er turnles is, dragen we aangepaste kledij.
Zorg ervoor dat alle kledij gemerkt is met de naam van de kleuter. Zo voorkom je dat kledij zoek geraakt. Gebeurt dit toch dan kan u dit in de refter van de school misschien terugvinden.

3.11. Ik en te laat komen

Ik vind het vervelend om de klas binnen te komen als de anderen al hebben uitgepakt. Ik zorg ervoor om tijdig op school te zijn, ook al zit ik in de kleuterschool.

3.12. Ik en spelen

Op de speelplaats speel ik met de kinderen van mijn klas en respecteer ik de gemaakte afspraken. Ik speel sportief en sluit niemand uit.
Ballen die over de omheining terecht komen, mogen slechts terug gehaald worden indien de leerkracht toestemming geeft. (Molenstraat)
De fietsenberging (Gemeentehuisstraat) en de toiletten (beide) zijn geen speelterrein.
Als het regent ga ik onder het afdak.
Bij het belsignaal stop ik het spel en ga ik rustig in de rij staan. Bij het tweede belsignaal ben ik helemaal stil en kijk ik recht voor mij uit. Samen vertrekken we dan onder begeleiding naar de klas.
Ik breng geen speelgoed mee naar school, tenzij de leerkracht vooraf de toestemming geeft.
Ik vermijd ruwe en gevaarlijke spelen en heb respect voor het speelgoed dat op school ter beschikking is.
Gevaarlijke voorwerpen (zakmes) of dure spullen (computerspel, gsm,…) blijven thuis!! Ze horen niet op school!

3.13. Ik en de speeltuigen

Ik speel steeds volgens de afspraken. Ik ben voorzichtig en spring niet over de leuningen. De speeltuigen in de Gemeentehuisstraat zijn voor jonge kinderen bedoeld, de oudste kinderen van de lagere school spelen dus met speelgoed aangepast aan hun leeftijd.

 

3.14. Ik en toezicht

Tijdens het toezicht speel ik rustig met het speelgoed dat ter beschikking ligt.
Vanaf 17.00u .mag ik naar tv-programma’s kijken.
Ik leef de afspraken na die met de toezichtster gemaakt worden.
Ik verlaat het toezicht nooit zonder de toestemming van de toezichtster.

3.15. Ik en het verkeer

Ik neem steeds de veiligste schoolroute, zoals afgesproken met mijn ouders en ik ga steeds regelrecht naar huis.
Ik respecteer de verkeersreglementen.
Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg: met de fiets rijd ik op het fietspad of rechts van de rijbaan, te voet ga ik op de stoep.
Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is, ik meld defecten aan mijn ouders. Zij zorgen dan dat dit in orde komt.

3.16. Ik en het schoolreglement

Als ik de afspraken niet naleef:
• krijg ik een mondelinge opmerking
• krijg ik een schriftelijke opmerking en laat deze door mijn ouders ondertekenen
• krijg ik een extra taak
• word ik een tijdje afgezonderd onder toezicht
• word ik naar de directeur gestuurd

De leerkracht en de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.

3.17. Wat doe ik als het brandt?

Ik verwittig onmiddellijk een leerkracht of de directie.
Daarna volg ik het evacuatieplan.

3.18. Ik en mijn kinderrechten

Ik bespreek de kinderrechten in de klas met de leerkracht.
Ik weet dat ik ook plichten heb en leef deze na.

 

 

 

 

DEEL 4: Ouders en school

4.1. Oudercontact

Het  eerste contact tussen school en ouders is het heen- en weerschriftje voor de kleuters en de agenda van de lagere school.

In de loop van de maand september is er een algemene informatieavond voor alle klassen.

Driemaal per jaar worden individuele oudercontactavonden georganiseerd:
Kleuterschool:
1) in de loop van de maand november,  voor alle kleuterklassen
2)  - na de CLB-testen, voor de kleuters van de derde kleuterklas
- voor de paasvakantie, voor de kleuters van de eerste en tweede kleuterklas
3) op het einde van het schooljaar, voor alle kleuterklassen

Lagere school:
1) november
2) voor de paasvakantie
3) einde schooljaar

Besprekingen met CLB kunnen voor alle kleuters en leerlingen op aanvraag.

Occasionele contacten zijn steeds mogelijk tussen 8.15u. en 8.30u. of na afspraak.

4.2. Oudercomité

Zesmaal per jaar zijn er vergaderingen van het oudercomité. Deze staan vermeld op de schoolkalender. Alle ouders zijn steeds welkom.