Geachte ouders,
Geachte sympathisanten,

Bent u ook in de ban van ’t Mierken geraakt?
In het eerste deel van dit boekje kon u kennis maken met de verwijzing naar de historische ontstaansgeschiedenis van de naam van onze school.

Wij willen met ‘de nieuwe schoolnaam’ nog meer vertellen.  Wij vinden dit een uiterst geschikte naam omdat mieren niet enkel vlijtige en naarstige dieren zijn, maar ze weten beter dan wie ook dat je met een goede samenwerking meer bereikt dan ieder op zichzelf werkt.

In onze school willen we de kinderen een degelijke basisopleiding geven, maar daarnaast willen we ook opvoeden tot zelfredzaamheid en zelfstandigheid.  We willen alle mogelijkheden waarover een kind beschikt optimaliseren en hen een brede opvoeding geven.

Het Mierken zal de kinderen verder helpen bij het oefenen van de sociale vaardigheden.  Wij willen onze leerlingen leren om op bewuste wijze aandacht te besteden aan anderen.  We willen kinderen leren naar anderen te luisteren, hen pogen te begrijpen en hen in hun eigenheid te erkennen.

Hiertoe zal ’t Mierken regelmatig in het schoolbeleid en verschillende projecten opduiken.  Samen zullen we de kinderen leren dat op onze school iedereen vreedzaam, verdraagzaam en respectvol met elkaar omgaat.  De inbreng van elkeen is hierbij van belang, m.a.w. iedereen is medeverantwoordelijk voor de wereld waarmee hij verbonden is.

Het schoolteam is ervan overtuigd dat bij een degelijke opleiding een ruime aandacht voor deze menselijke waarden inclusief moet zijn.
In overleg met de ouders van onze leerlingen kunnen wij een school zijn waar elk kind zich, zoals ons Mierken, thuis voelt.

Myriam Eynikel
Directeur

 

Pedagogisch project van de Gemeentelijke
basisscholen van Grimbergen.

 

 

 

Met dit pedagogisch project willen we aan allen die bij de school betrokken zijn, duidelijk maken
wat wij op het vlak van onderwijs en opvoeding wensen te bereiken.  Het pedagogisch project schrijft de krachtlijnen uit die het onderwijs en de opvoeding in deze school zullen beheersen.  Allen die betrokken zijn bij de begeleiding, de vorming of de verzorging van leerlingen aanvaarden onvoorwaardelijk dit pedagogisch project als leidraad voor hun handelen.

 • Situering van de onderwijsinstelling

 De school in de deelgemeente Beigem is een officiële, gesubsidieerde, gemengde basisschool.  De inrichtende macht is het gemeentebestuur van Grimbergen.  In 1973 zijn de gemeentelijke jongensschool en de gemeentelijke aangenomen meisjesschool met kleuterschool gefusioneerd tot één gemeentelijke basisschool.  De administratieve zetel bevindt zich in de Gemeentehuisstraat 1.  Door uitbreiding heeft de school sinds 1982 een tweede vestigingsplaats in de Molenstraat.  Een derde vestigingsplaats, in de J.Deschampsstraat 23 te 1850 Grimbergen, werd door de herstructurering van 1/09/2000 aan de school toegevoegd. Op 1 september 2007 werd door een nieuwe herstructurering deze vestigingsplaats afgestaan aan de Borgt.
De Beigemse school is gelegen in een landelijke omgeving en wordt vooral bevolkt door kinderen uit de omgeving.

 Levensbeschouwelijke uitgangspunten

 Het pedagogisch project van onze school heeft een democratische en pluralistische grondslag: onze school eerbiedigt de filosofische, godsdienstige en ideologische opvatting van alle ouders en leerlingen.

 De school staat open voor alle jongeren en wil optimale ontplooiingskansen geven aan elk kind, ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status, etnische afkomst, nationaliteit of economische achtergronden.

 De vrije  keuze van een erkende godsdienst, niet-confessionele zedenleer of een vrijstelling is gewaarborgd.

 

Principiële houdingen tegenover mens en maatschappij:

 De opvoeding die in onze school wordt nagestreefd heeft tot doel de kinderen voor te bereiden tot een maatschappij:

die op democratische principes steunt.

 • die intercultureel en pluralistisch is samengesteld.
 • die de vrijheid, de gelijkheid en de samenhorigheid wil realiseren.
 • die aan elkeen een plaats in die maatschappij toekent.
 • waarin de levenskwaliteit van allen gegarandeerd wordt.

 

 

Onze school zet zich in voor de vorming van mensen:

 

 • die bereid zijn hun opvattingen onvooringenomen te confronteren met die van anderen.
 • die zich positief, kritisch en creatief opstellen tegenover zichzelf en de maatschappij.
 • die in staat zijn hun bekwaamheden aan te passen aan veranderingen.
 • die begaan zijn met vrede, met medemenselijkheid, met sociale rechtvaardigheid en met menselijke waardigheid.
 • die in vrijheid hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en de gemeenschap.
 • die niet alleen hun persoonlijke belangen maar ook de collectieve belangen van alle mensen verdedigen, in dienst van de gemeenschap.
 • die verdraagzaam zijn maar zich mondig en weerbaar kunnen opstellen. (assertief gedrag bevorderen zonder agressief te worden.)

 

 

 • Visie van de school op ontwikkeling en opvoeding

 

A    Wij als leerkrachten vinden:

 

 • dat elk kind anders is.
 • dat elk kind moet gewaardeerd worden in zijn kennen en kunnen.
 • dat niet alle kinderen van meet af aan gelijke kansen hebben.

 

Belangrijke factoren zijn o.a.: het sociale milieu, de opvoeding in het gezin, de aanleg, de intelligentie, het karakter, de gezondheid, …

 

 • dat een kind rechten heeft maar ook plichten.
 • dat een kind, moet beschermd worden ook tegen zichzelf en ook op het vlak van drugs, seksuele misbruiken, kinderarbeid, …
 • dat ouders, samen met de leerkrachten, de verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van het kind.
 • dat, om eenzelfde doel te bereiken, samenwerking tussen gezin, school, ouder- vereniging, lokale gemeenschap en inrichtende macht noodzakelijk is.

 

(samen praten, samen denken, samen werken)

 

B    Kenmerken van goede opvoedingshulp zijn voor ons:

 

 • het kind helpen tot het realiseren van een positief en realistisch zelfbeeld.
 • dat elk kind zich gerespecteerd voelt en tevens respect opbrengt voor anderen.

 

(hun mening, hun geloof, hun leefgewoonten, …)

 

 • dat elk kind zich veilig voelt en geborgenheid ervaart als voorwaarde tot groei en ontwikkeling, m.a.w. elk kind moet zich thuis voelen in de scholengemeenschap.
 • De school moet het kind houvast bieden, met een duidelijke en heldere structuur.  Rechtlijnigheid qua afspraken en discipline.
 • het kind blijvend motiveren.
 • het kind moet de kans krijgen een grote mate van zelfstandigheid op te bouwen.  Het moet zelf initiatief durven en mogen nemen.
 • het kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen in functie van het welslagen in een te doorlopen ontwikkelingsproces.
 • het kind optimaal voorbereiden opdat het volwaardig zou kunnen participeren in de maatschappij, nu en in de toekomst.

 

C    Specifieke visie van GBS ‘t Mierken

 

Onze school wil een sociaal leef- en leermilieu zijn waar de directie en personeel met elkaar en met de kinderen omgaan in rust en verdraagzaamheid.

 

Ouders die hun kinderen aan onze school toevertrouwen, moeten weten dat deze inspiratie bepalend is voor de werking, de geest en de sfeer in onze school.

 

Wij willen elk kind initiëren in een waaier van waarden, leerinhouden en vaardigheden.

 

Sociale waardenopvoeding gebeurt doorheen het ganse schoolgebeuren.

 

De sfeer in onze school is er één van begrip, respect en verdraagzaamheid, van geduld en vertrouwen.

 

 

Concreet

 

Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom.

 

We hebben speciale aandacht voor de zwaksten; we moeten voortdurend zoeken naar vormen van differentiatie, aangepaste hulp en begeleiding. Onze school doet aan zorgverbreding.

 

Onze maatschappij heeft haar opvatting over wat een jonge burger moet kennen, kunnen en doen in deze samenleving. Deze opvatting werd uitgeschreven onder de vorm van ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

 

In onze school streven we de ontwikkelingsdoelen voor de kleuters na en zorgen we ervoor dat de kinderen van de lagere school de eindtermen bereiken.

 

In ‘t Mierken trachten we pesten te voorkomen; leren vriendschappelijk met elkaar omgaan en zorg dragen voor mens en natuur stellen wij als bijzondere waarden voorop.

 

Een goed band met de ouders is noodzakelijk.  Externe hulp kan ingeroepen worden.

 

Erbij horen, zich goed voelen, gelukkig zijn, zich veilig en geborgen voelen … dag in dag uit.

 

 

 • Concrete en algemene doelen van de school

 

A    Het onderwijs in onze school:

 

 • is gericht op het nastreven van de ontwikkelingsdoelen en het realiseren van de eindtermen.
 • streeft naar een harmonische ontwikkeling van de totale persoonlijkheid, zowel op cognitief, psycho-motorisch, dynamisch-affectief, sociaal als muzisch-creatief vlak.
 • wordt zo georganiseerd dat elk kind maximale kansen tot ontwikkeling krijgt door differentiatie en individualisatie.
 • vertrekt zoveel mogelijk vanuit realistische, levensnabije situaties waarbij een beroep kan worden gedaan op alle mogelijkheden van het kind.

 

(niet alleen kennis maar ook inzichten, vaardigheden en attitudes)

 

 • leert kinderen creatief en probleemoplossend werken.
 • bevordert de communicatie en de samenwerking tussen de leerlingen onderling en tussen de leerkracht en de leerlingen.
 • biedt kinderen de kans een grote mate van zelfstandigheid op te bouwen door exploratie, vergaren van informatie en zelfgestuurd leren.
 • streeft een continue ontwikkelingslijn na om de doorstroming te bevorderen tussen de kleuterschool en de lagere school en tussen de verschillende klassen onderling.
 • streeft naar samenhang tussen de verschillende leergebieden.

 

B    In onze school:

 

 • streven wij naar een actieve deelname van de ouders aan het schoolleven.
 • verlangen wij van alle leerlingen een verzorgd uiterlijk.
 • vinden wij extramurale activiteiten belangrijk als ondersteuning van het leerproces.
 • krijgen leerkrachten de kans zich regelmatig bij te scholen.
 • verwachten wij van de leerkrachten dat ze deontologisch handelen.
 • verlangen wij dat de leerlingen zorgzaam omgaan met eigen en andermans materiaal.
 • streven wij naar een gezamelijke planning en uitvoering in functie van de onderwijsverbetering.

 

 

 • Het zorgbeleid in onze school

 

Inleiding:

 

In elke school zijn er kinderen die aandacht vragen, om welke reden dan ook. Deze kinderen stellen heel uitdrukkelijk de school voor de uitdaging om te differentiëren, dit wil zeggen het aanbod van de school aan te passen aan de noden en de mogelijkheden van de kinderen.

 

Differentiatie vergt coördinatie en teamoverleg, collegiale ondersteuning en kansen om dingen bij te leren.
Zorgbeleid is een opdracht van het hele team. Binnen dat team worden een aantal specifieke taken uitgevoerd die het zorgbeleid richting geven en stimuleren. Deze situeren zich op 3 niveaus:

 

A    Zorgcoördinatie op niveau van de school:

 

Deze coördinatie veronderstelt niet alleen dat men op de hoogte is van de noden van leerlingen en leerkrachten, maar dat men ook weet waar men samen naartoe wil en op wie men daarvoor beroep kan doen, zowel intern als extern.

 

Zorgtaken op dit niveau zijn:

 

 • zichtbaar aanspreekpunt zijn voor elke zorgvraag in de school vanwege leerlingen, leerkrachten, ouders,…
 • organiseren en coördineren van de curriculumdifferentiatie voor individuele leerlingen of voor groepen van leerlingen
 • het nuttig hanteren van het leerlingvolgsysteem
 • organisatie van het multidisciplinaire overleg
 • organiseren van de contacten met ouders
 • organisatie van de contacten met externen (CLB, gespecialiseerde diensten,…)
 • inrichten van een toegankelijk documentatiecentrum en orthotheek
 • stimuleren van ouderbetrokkenheid
 • zelfevaluatie van het zorgbeleid
 • uitbouwen van een taalbeleid voor anderstalige en taalzwakke kinderen

 

B    Zorgcoördinatie op niveau van de leerkracht:

 

Deze coördinatie veronderstelt de ondersteuning van het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht. Dit kan zowel preventief als remediërend zijn, zowel met de groep als met individuele leerlingen.

 

Zorgtaken op dit niveau zijn:

 

 • formuleren van didactische suggesties en wenken in functie van preventie en remediëring
 • actief deelnemen aan gerichte observaties
 • hulpmiddelen aanreiken inzake detectie en probleemanalyse
 • ondersteunen via een handelingsgerichte diagnostiek
 • samenwerken aan het opstellen van een handelingsplan
 • samen zoeken naar oplossingen en interventies, aanreiken van didactische materialen
 • samen opvolgen en evalueren van de interventies en van de algemene aanpak
 • collegiale coaching van de leerkrachten
 • ondersteuning van de leerkrachten bij de uitbouw van het taalbeleid

 

 

 

C    Zorgcoördinatie op niveau van de leerlingen:

 

We pleiten in eerste instantie voor een klasinterne begeleiding. Als dit niet haalbaar is, kan het kind ook individueel en buiten de klas begeleid worden.

 

Zorgtaken op dit niveau zijn:

 

 • uitvoeren van de handelingsplannen
 • individuele remediëring
 • hulp bij leer- of socio-emotionele problemen
 • hulp bij lees-, reken- en schrijfproblemen
 • versterken van het welbevinden van de leerling
 • aanbieden van extra ondersteuning aan taalzwakke kinderen

 

Met het hele schoolteam streven we ernaar dat elk kind zich met zijn persoonlijkheid en zijn mogelijkheden goed voelt op school !!!

 

 

 

 

Rapporteren en evalueren in GBS-Beigem

 

 • Rapporteren

 

De schoolvorderingen van de kinderen worden op verschillende manieren op verschillende momenten naargelang de specifieke noodwendigheden aan de ouders meegedeeld.
Dit kan gebeuren op een formele of een informele manier.

 

Informele manieren:

 

 • occasionele ontmoetingen met de ouders in de loop van het jaar, ter gelegenheid van gebeurtenissen op school of elders;
 • na telefonische of mondelinge afspraak op willekeurige ogenblikken en dit op initiatief van ouders of van leerkrachten.

 

Formele manieren:

 

 • heen-en-weer schriftje voor de kleuters, dagelijks na te zien;
 • nakijken en ondertekenen van agenda’s, toetsen, … op reguliere basis;
 • tweemaandelijkse rapporten met rapportering over de verschillende leergebieden en attitudevorming;
 • driemaal per jaar een oudercontact:
   • begin schooljaar een klassikaal oudercontact om de specifieke werkwijzen van het betreffende leerjaar uit te leggen;
   • eind december
   • in maart
   • einde schooljaar
 • ter gelegenheid van MDO-besprekingen na samenspraak tussen CLB, leerkrachten en begeleidende diensten.

 

 

Evalueren

 

Het opvolgen van de vorderingen die de leerlingen maken op alle gebieden (cognitief, affectief, het product en het proces, attitudes en gedragingen, …) gebeurt doorlopend.  Alle leerkrachten en ander personeel werken daaraan mee.
Interne evaluatie gebeurt ter gelegenheid van personeelsvergaderingen en MDO’s. 

 

Voor de kleuters werd een kindvolgsysteem opgestart dat vooral peilt naar welbevinden en betrokkenheid via observaties.  In de derde kleuterklas wordt gepeild naar de schoolrijpheid van de kinderen via specifieke testen.  Deze resultaten worden besproken tijdens het oudercontact van maart.

 

Gedurende de loop van het schooljaar worden testen en toetsen afgenomen.
Er werd een leerlingvolgsysteem opgestart waar gepeild wordt naar de basisvorderingen voor de verschillende leerjaren.  Deze testen worden op 2 vaste periodes (begin en midden) per jaar afgenomen en voor de probleemgevallen besproken binnen het MDO.  Enkel voor het eerste leerjaar (midden – einde)

 

Op het einde van het zesde leerjaar wordt deelgenomen op informele wijze aan de overkoepelende OVSG-testen.  Deze uitslagen worden tevens in het schoolrapport verwerkt.