Inschrijving van de leerling

Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken.
Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.:
-     de eerste schooldag na de zomervakantie
-     de eerste schooldag na de herfstvakantie

 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van de maand februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na het weekend van Hemelvaart

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document (SIS-kaartje).               
  Lagere school:
Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen of vervroegd naar de lagere school gaan, kan enkel in samenspraak en na advies van directie en CLB.

Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt.
Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders de nodige informatie, het reglement en de formulieren.

TOP

Godsdienstkeuze - zedenleer - vrijstelling

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt. Dit formulier moet, volledig ingevuld en ondertekend, binnen de acht kalenderdagen na de inschrijving of binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf 1 september ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden aan de directie.

Bij het begin van elk nieuw schooljaar kan deze keuze wijzigen. Indien de ouders deze keuze willen wijzigen, vragen ze een formulier bij de directeur en bezorgen haar dit uiterlijk op één oktober van het lopende schooljaar.

Ouders die op basis van religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen.

TOP

Het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

(voorheen PMS & MST)
       
Voor de CLB-begeleiding van de leerlingen doet de school een beroep op het Vrij CLB Noordwest Brabant, Gendarmeriestraat 63 te Vilvoorde. Tel: 02/251.15.55
Openingsuren: maandag van 8.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 19.00 u.
Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.00 u.
Voor preventieve gezondheidszorg: zelfde adres. Tel: 02/251.68.60

Meestal gebeurt de begeleiding van de leerlingen in samenspraak met de leerkrachten en/of ouders.

Elk van de betrokken partijen (ouders, leerkrachten, kind, CLB-medewerker) kan daarbij de eerste stap zetten.

Het is onze ervaring dat heel wat ouders en leerkrachten deze CLB-begeleiding nuttig vinden, zodat wij die ook graag aanbevelen.

De begeleiding van het CLB omvat:

 • schoolloopbaanbegeleiding: helpen bij de overgang kleuter-lager-secundair onderwijs
  • begeleiden van kinderen met ontwikkelings- en leerproblemen:

- leerstoornissen (lezen, schrijven, rekenen)
- begeleiden van de aanpassingsklas
- integratie tussen gewoon- en buitengewoon onderwijs
 

  • begeleiden bij sociaal-emotionele problemen

- pestgedrag
- angst
- moeilijk gedrag
- …

 • De preventieve gezondheidszorg

De – bij de wet verplichte – medische onderzoeken opzetten en ondersteunen van preventieve activiteiten.

Voor meer informatie zie inlichtingenmapje op het schoolsecretariaat.