Hoofdstuk 3

Organisatorische afspraken

Openstellen van de school - organisatie van de schooluren

Lesurenregeling:

De schoolbel gaat om 8.30u.
Elke dag van 8 u 35 tot 12 u 10 en van 13 u 30 tot 15 u 25.  ‘s Woensdags enkel in de voormiddag.

Facultatieve naschoolse Franse les:
Vanaf het derde leerjaar kunnen onze leerlingen alle dagen (behalve woensdag) gratis naschoolse Franse lessen volgen van 15 u 30 tot 16 u.

Avondstudie voor de kinderen van de lagere school:
Tussen 16 u tot 17 u kunnen de kinderen van de lagere school hun huistaken en lessen onder toezicht van een leerkracht maken.

Vakantie en vrije dagen:
Zie ‘Nieuwsbrief voor de ouders’ begin schooljaar.

Data pedagogische studiedagen worden meegedeeld via de ‘Nieuwsbrief voor de ouders’.

TOP

Toezichten en kinderopvang

3.2.1 Toezicht: 07.00 u. - 18.00 u.
Te betalen toezichten: zie bijdrageregeling
- ochtendtoezicht:    07.00 u. - 08.00 u.      
- avondtoezicht:       16.00 u. - 18.00 u.       
+ avondstudie:         16.00 u. – 17.00 u. (voor de lln v/d lagere school) 
- woensdagnamiddag:13.00 u. - 16.00 u. 16.00 u. - 18.00 u
- vrije dagen:           07.00 u. - 13.00 u.                 
                              13.00 u. - 18.00 u.
GSM tijdens toezicht : 0498/171655                   
Kinderopvang buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen

Tijdens de paasvakantie en de zomervakantie wordt er opvang georganiseerd door de gemeente in ‘De Piereman’.  Informatie hieromtrent wordt tijdig aan de ouders bezorgd.
Tijdens de tussentijdse vakanties orgiseert VZW Erasmus op bepaalde dagen kinderopvang.

TOP

Verbruiken op school - Inzameling van gelden

warme middagmalen = soep + hoofdschotel + dessert

  • soep  en drank  (enkel ’s middags)
  • tijdens de voormiddagspeeltijd kunnen de kinderen  melk of chocomelk  verkrijgen

De bestelling gebeurt via het bestelformulier dat de eerstvolgende schooldag ingevuld en gehandtekend aan de school wordt terugbezorgd.
De betaling gebeurt na ontvangst van de rekening op het einde van de maand, liefst via bijgevoegd overschrijvingsformulier, binnen de 8 dagen.
Bij niet-betalingen van de schoolrekeningen wordt de door het schoolbestuur vastgestelde procedure opgestart, die kan resulteren in stopzetting van alle verderediensten (maaltijden, soep, zwemmen,…).

TOP

Extra-murosactiviteiten

Extra-murosactiviteiten zijn de activiteiten van méér dan één schooldag (zoals bv. bos-, zee-, sneeuwklassen, …) georganiseerd voor een groep leerlingen die plaatsvinden buiten de schoolmuren, waarbij de leerlingen deze lessen of activiteiten dienen te volgen.
De extra-murosactiviteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen.
Deze activiteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school.

TOP

Afwezigheden bij het zwemmen

Kinderen die niet mogen zwemmen brengen steeds een schriftelijke nota van de ouders mee.  Hierop wordt de reden steeds vermeld.

Na een afwezigheid van twee zwembeurten, wordt door de ouders aan de school een medisch attest bezorgd, waarop duidelijk de periode aangeduid wordt dat het kind niet kan deelnemen aan de zwembeurten.  De zwemlessen zijn een onderdeel van het lesprogramma en de ouders zijn dus gehouden hun kinderen hieraan te laten deelnemen.