Hoofdstuk 4

Ouders en school

4.1         Oudercontact

Het eerste contact tussen de school en de ouders is de schoolagenda of het heen- en weer boekje.

Geplande oudercontacten:

  • algemene oudercontacten
  • individuele contacten (al dan niet n.a.v. rapportbesprekingen)
  • besprekingen met CLB (3de kleuter, zesde leerjaar)
  • occasionele contacten: na afspraak

4.2    Mededelingen van de school
           
Belangrijke mededelingen vanuit de school of de ouderwerkgroep worden schriftelijk aan  de leerlingen meegegeven.
Gescheiden ouders zijn verantwoordelijk om deze informatie aan de andere partner door te geven. Beide ouders hebben het recht om een extra exemplaar op het schoolsecretariaat op te vragen.

4.3         Taal

Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle schoolparticipanten (Algemeen) Nederlands met elkaar.
Vermits onze school een gemeenteschool is en de voertaal in Grimbergen het Nederlands is, zullen alle gesprekken en oudercontacten in het Nederlands gehouden worden.
Van de kinderen wordt verwacht dat ze altijd en overal Nederlands spreken, ook als ze thuis een andere taal spreken.
Van de ouders wordt verwacht dat ze Nederlands begrijpen, kunnen lezen en ook spreken in de school.  Als zij hiermee zelf problemen ondervinden, zullen ze zich bijscholen zodat alle mondelinge contacten in de toekomst vlotter verlopen.  Eventueel kunnen ze zich ook laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die de Nederlandse taal machtig is.

Leerling en school

Deze afsprakennota maakt integraal deel uit van het schoolreglement en is dus bindend.
Aanpassingen aan de afsprakennota worden steeds in de nieuwsbrieven meegedeeld.