Hoofdstuk 1 Situering van onze school

Schoolbestuur

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Schoolbestuur:     Gemeentebestuur van Grimbergen
Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen
Tel: 02/260 12 11

-   Burgemeester: Marleen Mertens
-   Schepen van onderwijs: Eddy Willems

Scholengemeenschap

Onze school behoort tot een scholengemeenschap –119313- , genaamd ‘Gemeentescholen Grimbergen’, samengesteld uit de volgende gemeentescholen:

- de gemeentelijke basisschool van Strombeek-Bever;
GBS ’t Villegastje
de Villegas de Clercampstraat 85
1853 Strombeek-Bever
02/267.19.91

- de gemeentelijke basisschool van Humbeek;
GBS Mozaïek
Nachtegaallaan 5
1851 Humbeek
02/269.59.75

- de gemeentelijke basisschool van Beigem;
GBS ’t Mierken
Gemeentehuisstraat 1
1852 Beigem
02/269.50.17

- de gemeentelijke basisschool van Borgt;
GBS de negensprong
J. Deschampsstraat 19
1850 Grimbergen
02/253.09.85

Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeelsleden
(democratisch verkozen) en de lokale gemeenschap (gecoöpteerd). Deze raad is bevoegd om advies uit te brengen aan of overleg te plegen met het gemeentebestuur inzake aangelegenheden die een weerslag hebben op de school.
De huidige schoolraad bestaat uit:
De voorzitters: Isabelle de Kriek
De secretaris: Sofie Schoevaerts
De vertegenwoordigers van het schoolbestuur:dhr. E. Willems en Mvr. M. Mertens
De vertegenwoordigers van het personeel: Isabelle de Kriek, Sofie Schoevaerts
De vertegenwoordigers van de ouders: Alain Wuytens en Koen Hendrickx
De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Alain Wuytens en Koen Hendrickx
De voorzitter bepaalt de agendapunten.  De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

Medezeggenschapscollege

Het medezeggenschapscollege is een overkoepelend orgaan waar in principe alle schoolraden van de scholen behorend tot de scholengemeenschap vertegenwoordigd worden.  Dit orgaan moet door het gemeentebestuur geraadpleegd worden telkens het een beslissing  wenst te nemen op niveau van de scholengemeenschap.

Klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling.

Personeel

Directeur: mevrouw Myriam Eynikel Overige personeelsleden zie ‘Nieuwsbrief voor de ouders’ begin schooljaar.

Oudercomité

Het oudercomité heeft tot doel de opvoeding en het onderwijs van de kinderen te bevorderen en zo nodig te beschermen door een nauwe samenwerking tussen de ouders en de school die ze voor hun kinderen hebben gekozen.

Contactgegevens: Voorzitter en secretaris (zie nieuwsbrief begin schooljaar)

Website oudercomité: www.oudercomite-mierken.be

Pedagogische begeleiding en Onderwijsinspectie

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijs-secretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw).

De onderwijsinspectie maakt deel uit van de Vlaamse Gemeenschap.

Pedagogisch project

      • is ter inzage in de school en steeds verkrijgbaar op aanvraag
      • wordt bij elke nieuwe inschrijving meegegeven

Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen

De school gebruikt de leerplannen van OVSG.                   

Schoolstructuur

De directie en het schoolbestuur bepalen autonoom de indeling in groepen.
De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van de leeftijd.  Bij een sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen de kleuters in een andere groep worden ingedeeld.
Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantie-periode.
De lagere schoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van de leeftijd.