GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BEIGEM                   GEMEENTEHUISSTRAAT 1 - 1852 BEIGEM

Art. 1 BENAMING
    Onze vereniging fungeert onder de   benaming "OUDERCOMITE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BEIGEM" met als zetel   Gemeentehuisstraat 1 , 1852 te Beigem .     Het postadres is dat van de   voorzitter .

Top

Art. 2 GELDELIJK STATUUT
    De kas wordt   vertegenwoordigd door de bankrekening bij KBC
    De voorzitter, de   penningmeester en de secretaris hebben volmacht op de rekening.     Naargelang de   getroffen beslissing van het oudercomité zal de penningmeester de nodige gelden   ter beschikking stellen.     De kas is onafhankelijk van deze van de school. De   kas dekt de beheers-en werkingskosten van het oudercomité .     De gelden zijn   afkomstig van activiteiten georganiseerd door het oudercomité in samenwerking   met de school en gaan integraal naar     alle leerlingen van de school onder de   vorm van didactisch materiaal en pedagogisch verantwoorde activiteiten.     Na   iedere activiteit legt de penningmeester een financieel verslag voor aan de   vergadering.

Top

Art 3 Doel :
    De vereniging heeft tot doel de   opvoeding en het onderwijs van de kinderen te bevorderen o. a. door het scheppen   van de nodige     materiële en morele voorwaarden. Dit gebeurt in nauwe   samenwerking met het Gemeentebestuur als inrichtende macht, met de     schooldirectie en de leerkrachten.     Deze samenwerking betreft:
    a)   aangelegenheden van algemene opvoedkundige aard, zoals morele, intellectuele,   lichamelijke en burgerlijke opvoeding.     b) aanmoediging van contakten tussen   school en ouders.     c) geven van adviezen en bevorderen van inspraak in verband   met de algemene werking .     d) zorgen voor eventuele contacten met organisaties   en instellingen die zich specifiek met de schoolgaande jeugd en de   ouders     bezig houden.

Top

Art.4. LIDMAATSCHAP
    De werkgroep staat open voor   alle ouders en dit zolang hun kinderen de school bezoeken.     Voor 30 september   kan elke ouder een verzoek om lid te worden van het oudercomité indienen bij de   voorzitter.     Dit sluit echter niet uit dat men in de loop van het schooljaar   ook kan toetreden .     Een lid blijft in functie voor zover aan de volgende   voorwaarden voldaan is :     a. Minstens 1 kind in de basisschool hebben     b.   Niet gedurende meer dan 3 vergaderingen zonder voorafgaande verontschuldiging   afwezig blijven.     c. Zelf geen ontslag genomen hebben.     Ouders die een   politiek mandaat in de gemeente uitoefenen kunnen wel lid worden van het   oudercomité, maar geen bestuursfunctie     bekleden

Top

Art.5.BESTUUR
    Het oudercomité kiest uit haar midden   :     a. een voorzitter     b. een penningmeester.     c. een secretaris.     d. een   feestcoördinator.     Het mandaat is geldig behalve wanneer niet meer voldaan   wordt aan de voorwaarden van art.4. In dat geval wordt de functie bij de     eerstvolgende vergadering vacant gesteld.     Elke functie wordt tijdens de   laatste vergadering van het lopende schooljaar vacant gesteld De uittredende   bestuursleden zijn     herkiesbaar .Indien zich voor een bepaalde functie   minstens twee kandidaten aanbieden, worden voor deze functie verkiezingen     georganiseerd .De kandidaat die een eenvoudige meerderheid behaalt, wordt   gekozen.     Indien tijdens de eerste stemronde geen meerderheid wordt behaald,   wordt een tweede stemronde ingericht tussen de twee kandidaten     met het   hoogste aantal stemmen.     Om geldig te stemmen moeten 2/3 van de leden aanwezig   zijn. Dit sluit niet uit dat bij volmacht kan gestemd worden.     Dit kan door   bij het begin van de vergadering een geschreven mededeling van de volmachtgever   door de volmachthouder voor te laten     leggen aan de voorzitter .

Top

Art 6 VERGADERINGEN :
    Een vergadering kan worden   belegd indien de voorzitter het nodig acht of indien 3 leden van het comité erom   verzoeken.     De vergaderingen zullen doorgaan op schriftelijke uitnodiging van   de voorzitter. Deze uitnodiging zal tevens melding maken     van de   dagorde.     Op het einde van elke vergadering mag ieder lid tijdens de   vraagronde een nieuw agendapunt aanbrengen .     De directie en de leerkrachten   worden steeds uitgenodigd op elke vergadering. Zij fungeren als   vertegenwoordiging van de school     in het comité .     De secretaris maakt van   elke vergadering een verslag dat voor de volgende vergadering wordt bezorgd aan   alle leden van het oudercomité,     de directie en alle leerkrachten .     De   agendapunten van de vergaderingen van de participatieraad zullen in de mate van   het mogelijke besproken worden op de eerstvolgende     vergadering van het   oudercomité.     Indien over een bepaald agendapunt geen consensus bereikt wordt,   kan er gestemd worden Voor de beslissing volstaat een gewone meerderheid.     De   directie en de leerkrachten treden enkel adviserend op. Uitzondering wordt   gemaakt voor de leerkrachten wiens kind als leerling de school     bezoekt, ook   deze zijn dan stemgerechtigd.

Top

Art7 WIJZIGING STATUTEN :
    Wijzigingen van de   statuten dienen door de leden van het oudercomité met een gewone meerderheid   aangenomen te worden .Alleen schriftelijk     voorgestelde wijzigingen kunnen   ter stemming worden voorgelegd.

Top

Art8 ONTBINDING :
    Na twee jaar non-activiteit houdt   de vereniging op te bestaan.     De eventueel op dat tijdstip op de   bankrekeningen aanwezige gelden zullen ten goede komen van alle leerlingen   .     Zij zullen dienen voor de organisatie van socio-culturele activiteiten   aanbevolen door de directie en de leerkrachten.     Statuten gewijzigd op